Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν γενικά ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη επηρεάζονται από τέσσερις παράγοντες: ανθρώπινους πόρους, φυσικό κεφάλαιο, φυσικούς πόρους και τεχνολογία. Οι πολύ ανεπτυγμένες χώρες έχουν κυβερνήσεις που εστιάζουν σε αυτούς τους τομείς. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ακόμη και εκείνες με μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, θα μείνουν πίσω όταν δεν προωθήσουν την έρευνα στην τεχνολογία και δεν βελτιώσουν τις δεξιότητες και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους.

Ο αντίκτυπος του ανθρώπινου δυναμικού

Οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού έχουν άμεση επίδραση στην ανάπτυξη μιας οικονομίας. Ένα εξειδικευμένο, καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό είναι πιο παραγωγικό και θα παράγει υψηλής ποιότητας παραγωγή που προσθέτει αποτελεσματικότητα σε μια οικονομία.

Η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού μπορεί να αποτρέψει την οικονομική ανάπτυξη. Ένα ανεκμετάλλευτο, αναλφάβητο και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό θα αποτελέσει τροχοπέδη για την οικονομία και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε υψηλότερη ανεργία.

Επένδυση σε Φυσικό Κεφάλαιο

Οι βελτιώσεις και οι αυξημένες επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο - όπως οδοί, μηχανήματα και εργοστάσια - θα μειώσουν το κόστος και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της οικονομικής παραγωγής. Τα εργοστάσια και ο εξοπλισμός που είναι σύγχρονοι και καλοδιατηρημένοι είναι πιο παραγωγικοί από τη σωματική εργασία. Η υψηλότερη παραγωγικότητα οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή.

Η εργασία γίνεται πιο παραγωγική καθώς αυξάνεται ο λόγος των κεφαλαιουχικών δαπανών ανά εργαζόμενο. Η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Ποσότητα και διαθεσιμότητα φυσικών πόρων

Η ποσότητα και η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων επηρεάζουν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η ανακάλυψη περισσότερων φυσικών πόρων, όπως οι καταθέσεις πετρελαίου ή ορυκτών, θα δώσει ώθηση στην οικονομία αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα μιας χώρας.

Η αποτελεσματικότητα ενός νομού στη χρήση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του είναι συνάρτηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, του τύπου της τεχνολογίας και της διαθεσιμότητας κεφαλαίου. Οι ειδικευμένοι και μορφωμένοι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους φυσικούς πόρους για να ωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Βελτιώσεις στην τεχνολογία

Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Καθώς η επιστημονική κοινότητα κάνει περισσότερες ανακαλύψεις, οι διαχειριστές βρίσκουν τρόπους να εφαρμόσουν αυτές τις καινοτομίες ως πιο εξελιγμένες τεχνικές παραγωγής.

Η εφαρμογή καλύτερης τεχνολογίας σημαίνει ότι το ίδιο ποσό εργασίας θα είναι πιο παραγωγικό και η οικονομική ανάπτυξη θα προχωρήσει με χαμηλότερο κόστος.

Οι χώρες που αναγνωρίζουν τη σημασία των τεσσάρων παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη θα έχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο για τους ανθρώπους τους. Η τεχνολογική καινοτομία και η περισσότερη εκπαίδευση των εργαζομένων θα βελτιώσουν την οικονομική παραγωγή που οδηγεί σε καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης για όλους. Οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθούν όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε καλύτερο εξοπλισμό που απαιτεί λιγότερη σωματική εργασία από το εργατικό δυναμικό.