Βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός στις επιχειρήσεις

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναπτύσσουν σχέδια για να επιτύχουν τους συνολικούς τους στόχους και συνήθως θεωρούν χρήσιμο να διαχωρίσουν τον σχεδιασμό σε φάσεις. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε άμεσες βελτιώσεις ενώ αξιολογείτε την πρόοδο προς τους τελικούς στόχους. Τα διαφορετικά χρονικά πλαίσια της διαδικασίας σχεδιασμού δίνουν έμφαση στις ευαίσθητες στο χρόνο πτυχές της δομής και του περιβάλλοντος της εταιρείας. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον προγραμματισμό βάσει των χρονικών πλαισίων των εισροών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Χαρακτηριστικά στρατηγικού σχεδιασμού

Πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν στρατηγικό σχεδιασμό εντός βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου πλαισίου. Βραχυπρόθεσμα συνήθως περιλαμβάνει διαδικασίες που δείχνουν αποτελέσματα εντός ενός έτους. Οι εταιρείες στοχεύουν μεσοπρόθεσμα σχέδια σε αποτελέσματα που χρειάζονται αρκετά χρόνια για να επιτευχθούν. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια περιλαμβάνουν τους συνολικούς στόχους της εταιρείας που θα τεθούν τέσσερα ή πέντε χρόνια στο μέλλον και συνήθως βασίζονται στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων. Ο σχεδιασμός με αυτόν τον τρόπο σάς βοηθά να ολοκληρώσετε βραχυπρόθεσμες εργασίες, διατηρώντας παράλληλα τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός

Ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός εξετάζει τα χαρακτηριστικά της εταιρείας στο παρόν και αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωσή τους. Παραδείγματα είναι οι δεξιότητες των εργαζομένων και η στάση τους. Η κατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής ή τα προβλήματα ποιότητας του προϊόντος είναι επίσης βραχυπρόθεσμες ανησυχίες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, εφαρμόζετε βραχυπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα μαθήματα κατάρτισης των εργαζομένων, η συντήρηση εξοπλισμού και οι ποιοτικές διορθώσεις είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις. Αυτές οι λύσεις θέτουν το στάδιο για την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων μακροπρόθεσμα.

Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός

Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός εφαρμόζει πιο μόνιμες λύσεις σε βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Εάν τα μαθήματα κατάρτισης για υπαλλήλους έλυσαν προβλήματα βραχυπρόθεσμα, οι εταιρείες προγραμματίζουν μεσοπρόθεσμα προγράμματα κατάρτισης. Εάν υπάρχουν ζητήματα ποιότητας, η μεσοπρόθεσμη απάντηση είναι η αναθεώρηση και ενίσχυση του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.

Όταν μια βραχυπρόθεσμη απόκριση στην αποτυχία του εξοπλισμού είναι η επισκευή του μηχανήματος, μια μεσοπρόθεσμη λύση είναι να οργανωθεί μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα δεν θα επαναληφθούν.

Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός

Μακροπρόθεσμα, οι εταιρείες θέλουν να λύσουν μόνιμα τα προβλήματα και να επιτύχουν τους συνολικούς τους στόχους. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός αντιδρά στην ανταγωνιστική κατάσταση της εταιρείας στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της περιβάλλον και αναπτύσσει στρατηγικές για την προσαρμογή και την επιρροή της θέσης της για επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Εξετάζει σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες όπως αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που διαμορφώνουν το προφίλ της εταιρείας ώστε να ταιριάζει με τις ιδέες της ανώτατης διοίκησης.

Όταν ο βραχυπρόθεσμος και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός είναι επιτυχής, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός βασίζεται σε αυτά τα επιτεύγματα για να διατηρήσει τα επιτεύγματα και να εξασφαλίσει τη συνεχή πρόοδο.