Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου εσωτερικού ποσοστού απόδοσης

Κατά την αξιολόγηση πιθανών επενδύσεων κεφαλαίου από τη μικρή επιχείρησή σας σε διάφορα έργα, το Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης ή IRR, μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των έργων που αξίζει να ακολουθήσετε. Το IRR μετρά το ποσοστό απόδοσης των προβλεπόμενων ταμειακών ροών που δημιουργούνται από την επένδυση κεφαλαίου σας. Το IRR για κάθε έργο που εξετάζεται από την επιχείρησή σας μπορεί να συγκριθεί και να χρησιμοποιηθεί στη λήψη αποφάσεων.

Πλεονέκτημα: Βρίσκει την αξία του χρήματος στο χρόνο

Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης μετράται με τον υπολογισμό του επιτοκίου στο οποίο η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών ισούται με την απαιτούμενη επένδυση κεφαλαίου. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο συγχρονισμός των ταμειακών ροών σε όλα τα μελλοντικά έτη λαμβάνεται υπόψη και, επομένως, κάθε ταμειακή ροή λαμβάνεται ίση βαρύτητα χρησιμοποιώντας τη χρονική αξία του χρήματος.

Πλεονέκτημα: Απλό στη χρήση και κατανόηση

Το IRR είναι ένα εύκολο μέτρο για τον υπολογισμό και παρέχει ένα απλό μέσο με το οποίο μπορείτε να συγκρίνετε την αξία διαφόρων υπό εξέταση έργων. Το IRR παρέχει σε κάθε ιδιοκτήτη μικρών επιχειρήσεων ένα γρήγορο στιγμιότυπο για το ποια επενδυτικά έργα θα παρέχουν τη μεγαλύτερη πιθανή ταμειακή ροή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προϋπολογισμού, όπως για να παρέχει ένα γρήγορο στιγμιότυπο της πιθανής αξίας ή εξοικονόμησης αγοράς νέου εξοπλισμού σε αντίθεση με την επισκευή παλαιού εξοπλισμού.

Πλεονέκτημα: Δεν απαιτείται ρυθμός εμποδίων

Στην ανάλυση προϋπολογισμού κεφαλαίου, το ποσοστό εμποδίων ή το κόστος κεφαλαίου είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης στο οποίο οι επενδυτές συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο. Μπορεί να είναι ένα υποκειμενικό σχήμα και συνήθως καταλήγει ως μια πρόχειρη εκτίμηση. Η μέθοδος IRR δεν απαιτεί το ρυθμό εμποδίων, μετριάζοντας τον κίνδυνο προσδιορισμού λανθασμένου ρυθμού. Μόλις υπολογιστεί το IRR, τα έργα μπορούν να επιλεγούν όπου το IRR υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος κεφαλαίου.

Μειονέκτημα: Αγνοεί το μέγεθος του έργου

Ένα μειονέκτημα της χρήσης της μεθόδου IRR είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του έργου κατά τη σύγκριση έργων. Οι ταμειακές ροές συγκρίνονται απλώς με το ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών που δημιουργούν αυτές τις ταμιακές ροές. Αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό όταν δύο έργα απαιτούν σημαντικά διαφορετικό ποσό κεφαλαίων, αλλά το μικρότερο έργο επιστρέφει υψηλότερο IRR.

Για παράδειγμα, ένα έργο με δαπάνη κεφαλαίου 100.000 $ και προβλεπόμενες ταμειακές ροές 25.000 $ τα επόμενα πέντε χρόνια έχει IRR 7,94 τοις εκατό, ενώ ένα έργο με δαπάνη κεφαλαίου 10.000 $ και προβλεπόμενες ταμειακές ροές 3.000 $ τα επόμενα πέντε χρόνια έχει IRR 15,2 τοις εκατό. Η χρήση μόνο της μεθόδου IRR κάνει το μικρότερο έργο πιο ελκυστικό και αγνοεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο έργο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά υψηλότερες ταμειακές ροές και ίσως μεγαλύτερα κέρδη.

Μειονέκτημα: Αγνοεί το μελλοντικό κόστος

Η μέθοδος IRR αφορά μόνο τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές που δημιουργούνται από εισφορά κεφαλαίου και αγνοεί το πιθανό μελλοντικό κόστος που μπορεί να επηρεάσει τα κέρδη. Εάν σκέφτεστε μια επένδυση σε φορτηγά, για παράδειγμα, το μελλοντικό κόστος καυσίμου και συντήρησης μπορεί να επηρεάσει το κέρδος καθώς οι τιμές των καυσίμων κυμαίνονται και οι απαιτήσεις συντήρησης αλλάζουν. Ένα εξαρτημένο έργο μπορεί να είναι η αναγκαιότητα αγοράς κενής γης στην οποία να σταθμεύουν ένας στόλος φορτηγών, και αυτό το κόστος δεν θα συνυπολογίζει τον υπολογισμό IRR των ταμιακών ροών που δημιουργούνται από τη λειτουργία του στόλου.

Μειονέκτημα: Αγνοεί τα ποσοστά επανεπένδυσης

Αν και το IRR σας επιτρέπει να υπολογίσετε την αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, υπονοεί ότι αυτές οι ταμειακές ροές μπορούν να επανεπενδυθούν με τον ίδιο ρυθμό με το IRR. Αυτή η υπόθεση δεν είναι πρακτική, καθώς το IRR είναι μερικές φορές πολύ υψηλός αριθμός και οι ευκαιρίες που αποφέρουν μια τέτοια απόδοση γενικά δεν είναι διαθέσιμες ή περιορίζονται σημαντικά.